Software manuals LVpos

Download PDF file guide

Đây là giao diện của phần mềm LVPOS, để vào phần cài cài đặt, nhấn vào biểu tượng như hình vẽ:

Cài đặt

Online support Close
Top