Software manuals LVpos

Download PDF file guide

Chọn vào ô trống bất kỳ như hình, sau đó đánh tên NHÓM HÀNG vào ô.

Sau khi đánh tên vào ô nhấn MỞCẬP NHẬT.

Capture

Online support Close
Top